Formát príspevkov

Pokyny pre vypracovanie príspevkov

Formát: A4, počet strán: max. 6

Okraje: hore - 3 cm, dole - 2 cm, vľavo - 2,25 cm, vpravo - 2,25 cm

NÁZOV PRÍSPEVKU (v slovenskom alebo českom jazyku a v anglickom jazyku, písmo: Times New Roman, 14 pt, tučné, všetky písmená veľké, zarovnanie vľavo, riadkovanie jednoduché) (medzera 12 pt)

Titul, meno autora (Times New Roman, 12 pt tučné) s uvedením adresy pracoviska, tel., e-mail (Times New Roman, 10 pt, zarovnanie vľavo, riadkovanie jednoduché) (medzera 12 pt)

Text anotácie max. 150 slov, v anglickom jazyku, (Times New Roman, 12 pt, kurzíva, do bloku, riadkovanie jednoduché) (2-krát medzera 12 pt)

ÚVOD, NADPISY KAPITOL A POUŽITÁ LITERATÚRA (Times New Roman, 12 pt, tučné, všetky písmená veľké, zarovnanie vľavo, riadkovanie jednoduché) (medzera 12 pt)

Text príspevku (Times New Roman, 10 pt, odsadenie prvého riadku 1 cm, do bloku, riadkovanie jednoduché)

Použité obrázky (s uvedením mierky, alebo zväčšenia) v digitálnej forme (jpg, gif, bmp a pod.)

Popis obrázkov a grafov: Obr. 1. Názov (Times New Roman, 10 pt, kurzíva, riadkovanie jednoduché, centrovať podľa obrázku dole, dovolené obtekanie)

Popis tabuliek: Tab. 1. Názov (Times New Roman, 10 pt, kurzíva, riadkovanie jednoduché, zarovnať vľavo, nad tabuľkou)

 

Príspevky posielajte v elektronickej forme (na diskete, CD, e-mail) vo formáte WORD.
Za jazykovú úpravu príspevku zodpovedá autor.

Termín odovzdania príspevkov pre tlač zborníka je najneskôr do 25. 9. 2023.

Na prezentáciu prednášok bude zabezpečený data projektor s PC a spätný projektor. Ak máte iné požiadavky, prosím spojte sa s nami. Budeme sa Vám snažiť vyhovieť.

Podklady na prezentáciu je nutné si pripraviť v anglickom jazyku!

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Zveme Vás na XX. ročník konference

Vrstvy a povlaky 2023

která se uskuteční ve dnech
23. 10. - 24. 10. 2023, v horském hotelu na Solani, Rožnov pod Radhoštěm, Česká Republika.

Organizátorem konference je:

LISS a.s.

MTF STU

Univerzita obrany