Neustále zaznamenávame obrovský pokrok v oblasti nanášania tenkých vrstiev a povlakov. Vďaka tomu sú vyvíjané a zavádzané do výrobného procesu modifikované i nové metódy vytvárania povrchov. Trend neustáleho zvyšovania úžitkových vlastností výrobkov kladie vysoké požiadavky nielen na vývoj nových technológií nanášania ale i na primerané rozvíjanie skúšobných metód a tiež aktualizáciu platných noriem a štandardov.  20. ročník konferencie "Vrstvy a Povlaky" je už tradične zameraný na nasledovné tematické okruhy:

 • Technológie povrchového tepelného a chemicko-tepelného spracovania
 • Komplexné, kombinované, spojené a duplexné PVD, CVD technológie
 • Termické striekanie
 • Tvorba a vlastnosti vrstiev
 • Zariadenia pre výrobu, vývoj a skúšanie povlakov
 • Nové prístupy ku skúšaniu vlastností vrstiev a povlakov
 • Vrstvy a povlaky v technických normách
 • Modelovanie a simulácia procesov tvorby vrstiev, termodynamika a kinetika procesu

 • V minulých ročníkoch mali dominantný priestor komerčné PVD technológie, v tomto ročníku by sme chceli posilniť i sekciu venovanú žiarovému striekaniu.
  Veríme, že výmena najnovších poznatkov v danej oblasti a nadviazanie osobných i pracovných kontaktov medzi účastníkmi pôsobiacimi na rôznych postoch vo výrobnej sfére, na univerzitách i vo výskumných organizáciách prispeje k zlepšeniu vzájomnej spolupráce smerovanej k efektívnejšiemu prepojeniu univerzitného a výskumného prostredia na potreby praxe.


  Odbornú garanciu nad konferenciou prevzali:

  prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD., STU MTF Trnava, Slovensko

  prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., VŠCHT Praha, Česká republika

  prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph. D., Univerzita obrany Brno, Česká republika

  doc. RNDr. František Lofaj, DrSc., UMV SAV Košice, Slovensko

  doc. Ing. Marián Mikula, PhD., FMFaI UK Bratislava, Slovensko

  doc. Ing. Marián Mikula PhD.

  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra experimentálnej fyziky, Oddelenie fyziky tuhých látok

   

  doc. Ing. Marián Mikula PhD.

  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra experimentálnej fyziky, Oddelenie fyziky tuhých látok
  doc. Ing. Marián Mikula PhD.
  doc. Ing. Marián Mikula PhD.
  doc. Ing. Marián Mikula PhD.
  doc. Ing. Marián Mikula PhD.

  Ing. Radek Mušálek, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu, AVČR Praha, Česká republika

   


   

   

  Prípravný výbor:

   
  Ing. Robert Lovecký, LISS, a.s., Rožnov pod Radhoštěm 
  	Ing. Jozef Sondor, Ph.D., LISS, a.s., Rožnov pod Radhoštěm
  	Ing. Jiří Kalaš, Ph.D., LISS, a.s., Rožnov pod Radhoštěm

  Ing. Jana Šošovičková, Ph.D.,

      
   

  Zveme Vás na XX. ročník konference

  Vrstvy a povlaky 2023

  která se uskuteční ve dnech
  23. 10. - 24. 10. 2023, v horském hotelu na Solani, Rožnov pod Radhoštěm, Česká Republika.

  Organizátorem konference je:

  LISS a.s.

  MTF STU

  Univerzita obrany